Здати житло

Умови використання

Договір про надання послуг із бронювання тимчасових місць проживання (розміщення)

(Дiйсний з «01» листопада 2019 р.)

м. Київ

Виконавець: Фізична особа-підприємець Марченко Світлана Сергіївна, яка зареєстрована та існує згідно законодавству України, ідентифікаційний номер 2866006995, місцезнаходження 03169, м. Київ, вул. Московська, 2-А та діє на підставі державної реєстрації: 2 073 000 0000 016710 від 13.10.2008 р. (далі – «vlasneЮА»), з одного боку, і

Клієнт (замовник): будь-яка фізична особа, яка використовує сервіси Веб-сайту (Веб- сайтів) vlasneЮА для отримання послуг із бронювання місць тимчасового проживання (розміщення), з іншого боку, разом – Сторони, уклали цей договір про наступне:

Враховуючи що:

– vlasneЮА здійснює діяльність за допомогою Веб-сайту домену vlasne.ua, а також через call-центр (разом іменовані – vlasneЮА) для реалізації послуг з бронювання місць тимчасового проживання, а також посередницьку діяльність щодо реалізації характерних та супутніх послуг відповідно до КВЕД 79.90 (КВЕД 79.90 — Надання інших послуг бронювання та пов`язана з цим діяльність); Клієнт хоче скористатися послугами з бронювання місць тимчасового проживання (розміщення).
- Цей Договір є публічною офертою (офіційною пропозицією) vlasneЮА. Відповідно до п. 2 ст. 642 Цивільного Кодексу України (ЦКУ) в разі прийняття викладених нижче умов і оплати послуг, особа, яка провадить таким чином акцепт цієї оферти, стає Клієнтом.
- Цей Договір укладається шляхом подачі заявки на послуги бронювання і здійснення оплати на користь vlasneЮА або Власника місця тимчасового проживання (розміщення).
- Здійснюючи оплату, Клієнт підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений, згоден і приймає умови даного Договору.
- Цей Договір набирає чинності з дати його розміщення на Веб-сайті vlasneЮА і діє до дати офіційного оприлюднення заяви про відкликання публічної пропозиції (договору) в цілому чи у частині.
- Договір, укладений відповідно до порядку описаного вище, вважається таким, що укладений з додержанням письмової форми, власноруч підписаний Клієнтом, і не може бути визнаним недійсним через його електрону форму та/або відсутність власноручного підпису Клієнта.
- Цей Договір є договором приєднання в розумінні ст. 634 ЦКУ.
- Цей Договір є обов`язковими для виконання сторонами Договору за винятком випадків, які встановлені в цьому Договорі або чинних нормативно-правових актах України.

Визначення термінів:

Веб-сайт vlasneЮА - один з каналів надання послуг, що є сукупністю програмного забезпечення vlasneЮА, в тому числі встановлюваного на планшетних комп`ютерах, мобільних телефонах та інших мобільних пристроях, що підтримують установку програмного забезпечення vlasneЮА, а також сукупність інформації, способу її подання татехнічних засобів, що дають можливість користувачам мережі Інтернет отримати доступ до зазначеної інформації, у тому числі сайт vlasneЮА в мережі Інтернет http:// www.vlasne.ua.

Власник – фізична особа, фізична особа-підприємець та юридичні особи всіх форм власності, які розміщують інформацію про об’єкти нерухомості, що належать їм на законних підставах на Веб-сайті vlasneЮА (vlasne.ua).

Місце тимчасового проживання (розміщення) – будь-яке нерухоме майно, яке придатне та облаштоване для тимчасового проживання (розміщення) Клієнта.

1.1. На умовах, визначених цим Договором, vlasneЮА зобов`язується забезпечити надання Клієнту згідно його заявки, послуги з бронювання місця тимчасового проживання (розміщення), а саме надання інформації щодо актуальних дат для тимчасового розміщення та актуальних цін на дати тимчасового розміщення, а також надання контактних даних Власників (далі — послуги), а Клієнт зобов`язується оплатити надані послуги відповідно до умов даного Договору.

2.1. Послуги з бронювання місця тимчасового проживання (розміщення) для Клієнтів є оплатними та vlasneЮА стягує з Клієнта плату за надані послуги бронювання пропорційно кількості днів проживання у розмірі, що не перевищують 15% від загальної вартості за проживання встановленої Власником, якщо інше не визначено у заявці.

2.2. Належна до сплати сума за тимчасове проживання (розміщення) визначається виходячи зі встановлених Власником місць тимчасового проживання (розміщення) цін на актуальну дату бронювання. Оплата послуг з тимчасового проживання (розміщення) здійснюється на підставі виставленого рахунку (заявки) і в термін, зазначений у рахунку (заявці).

2.3. Ціна тимчасового проживання (розміщення) включає в себе вартість проживання, встановлену Власником, і вартість інших додаткових послуг, які входять у вартість. 2.4. Оплата за тимчасове проживання (розміщення) здійснюється Клієнтом наступним чином:
- після отримання підтвердження бронювання, Клієнт попередньо сплачує вартість 1 (однієї) доби тимчасового проживання (розміщення) або від 0% до 20% загальної вартості тимчасового проживання в разі довгострокового проживання (що визначається згідно з заявкою), шляхом перерахування грошових коштів на реквізити Власника, в залежності від обраного способу оплати. Способи оплати надаються Клієнту при розміщенні бронювання, при цьому датою оплати вважається дата зарахування коштів на рахунок Власника згідно з умовами використання платіжних систем (способів).
- остаточний розрахунок за тимчасове проживання (розміщення) здійснюється під час заїзду Клієнта до місця тимчасового проживання (розміщення), шляхом сплати залишків вартості проживання Власнику, в залежності від обраного способу оплати.v - в разі відміни або скасування бронювання Клієнтом у терміни встановлені в заявці, сума передоплати, яка була сплачена Клієнтом, повертається останньому у строки відповідно до правил роботи платіжних систем, за допомогою яких було зроблено таку передоплату відповідно до п. 2.4 Договору.
В разі скасування або відміни бронювання після спливу граничного строку, який встановлений в кожній окремій заявці, сума передоплати не повертається, а використовується для відшкодування витрат Власника та/або vlasneЮА на підготовку місця тимчасового проживання (розміщення) та послуги бронювання.

2.5. У разі несплати або неповної оплати Клієнтом суми передоплати, яка визначається у відповідності до п. 2.4, у терміни встановлені в заявці, цей Договір вважається неукладеним, а заявка (замовлення) Клієнта - анульованою. При цьому гроші (неповна оплата) підлягають поверненню Клієнту.

3.1. vlasneЮА зобов`язується:

3.1.1. Узгодити заявку на бронювання з Власником та надати Клієнту відповідне підтвердження. Узгодженням заявки є підтвердження Власника, шляхом отримання інформації від нього vlasneЮА, щодо можливості надання Місця тимчасового проживання (розміщення) для перебування Клієнта в обрані дати. Після узгодження заявки, інформація щодо Власника надається Клієнту.

3.2. Клієнт зобов`язується:

3.2.1. Своєчасно сплатити послуги тимчасового проживання (розміщення) в порядку, визначеному п. 2.4 цього Договору.

3.2.2. Самостійно відшкодувати будь-які збитки, завдані Власнику чи місцю проживання (розміщення).

3.2.3. Своєчасно і в повному обсязі здійснювати оплату за використання додаткових послуг в місцях проживання (розміщення).

3.2.4. Самостійно здійснювати оплату послуг тимчасового проживання (розміщення) згідно з умовами платіжних систем, які використовуються для здійснення оплати. Клієнт зобов’язаний самостійно ознайомитися з правилами проведення платежів. В такому випадку Клієнт самостійно несе відповідальність за ненадходження оплати та здійснення такої оплати (або у відповідності до правил платіжної системи).
Клієнт має право отримати:
- обумовлений цим Договором комплекс послуг;
- об`єктивну і повну інформацію про статус замовлення (заявки) в vlasneЮА.

4.1. У разі несвоєчасного виконання Клієнтом зобов`язань, передбачених п.п. 2.4., 3.2. цього Договору, vlasneЮА не несе відповідальності за несвоєчасне і/або неповне виконання послуг за цим Договором, а також за ненадання послуг з тимчасового проживання (розміщення) з боку Власників.

4.2. Клієнт несе відповідальність за правильність оформлення і достовірність наданої vlasneЮА інформації, необхідної для бронювання місця тимчасового проживання (розміщення).

4.3. Всі претензії щодо послуг із тимчасового проживання (розміщення) мають пред`являтися Клієнтом безпосередньо Власнику.

4.4. vlasneЮА не несе відповідальності щодо достовірності інформації, яка наявна у пропозиціях щодо тимчасового проживання (розміщення), які розташовані на Веб-сайті vlasneЮА. До такої інформації належать дані про розташування житла, рівень комфорту та наявність зручностей, доступність місця тимчасового проживання (розташування) для бронювання у визначені дати, а також відгуки, які залишають Клієнти щодо місць тимчасового проживання (розташування).

4.5. vlasneЮА не несе будь-якої відповідальності за стан місць тимчасового проживання (розташування), а також за дотримання положень нормативних актів щодо таких місць тимчасового проживання (розташування).

4.6. vlasneЮА не несе відповідальності за будь-які помилки в роботі Веб-сайту, які можуть бути результатом його технічної несправності або обслуговування, а також такі, що сталися внаслідок дії форс-мажорних обставин.

4.7. vlasneЮА не несе відповідальності за будь-які помилки в роботі платіжних систем, які використовуються Клієнтом для здійснення оплати за тимчасове проживання (розміщення).

4.8. Клієнт самостійно несе відповідальність за сплату всіх податків та зборів, які можуть виникнути у зв’язку з виконанням Клієнтом його зобов’язань за цим Договором або отриманням послуг з тимчасового проживання (розміщення) від Власника.

5.1. Всі суперечки, пов`язані з виконанням цього Договору, Сторони зобов`язуються вирішувати шляхом переговорів, а в разі недосягнення домовленості - в суді, за відповідною підсудності.

6.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами. Дія Договору припиняється виконанням Сторонами своїх зобов`язань відповідно до його умов або за взаємною згодою Сторін.

6.2. Клієнт і його уповноважені особи, які підписали цей Договір, підтверджують, що всі надані в даному Договорі та заявці персональні дані Клієнта і уповноважених осіб Клієнта є вірними, і висловлює свою згоду на те, що vlasneЮА має право обробляти всі персональні дані осіб, наданих в цьому Договорі та заявці на бронювання, передавати персональні дані третім особам з метою надання послуг за цим Договором, в тому числі Власникам, а також використовувати особисті дані для відправлення комерційних повідомлень і пропозицій. Клієнт і його уповноважені особи підтверджують, що вони повідомлені, що персональні дані включені в базу даних vlasneЮА, про їхні права, порядок отримання інформації та місцезнаходження бази даних.

6.3. Умови цього Договору можуть бути змінені vlasneЮА без додаткового повідомлення Клієнта, шляхом розміщення нової версії Договору або доповнення до Договору на Веб- сайті vlasneЮА.

6.4. vlasneЮА є платником єдиного податку 2 групи, за ставкою 20% (без ПДВ).

6.5. vlasneЮА повідомляє Клієнту інформацію, передбачену цим Договором за допомогою телефону та e-mail. Клієнт підтверджує, що він несе всі ризики, пов`язані з неможливістю повідомлення Клієнта за допомогою вищезазначених засобів зв`язку.

6.6. vlasneЮА має право використовувати адресу електронної пошти Клієнта для регулярного відправлення на нього листів рекламного, інформаційного та розважального характеру. При цьому Клієнту надається право відмовитися від отримання даних листів в будь-який момент.

6.7. Підписуючи цей Договір, Клієнт підтверджує, що діє добровільно, з власної волі, у нього є повноваження на підписання договору від імені всіх осіб, які прямують з Клієнтом, що він та особи, що прямують з ним, ознайомлені з усією інформацією.

Виконавець: Фізична особа – підприємець Марченко Світлана Сергіївна, ідентифікаційний номер 2866006995, адреса місцезнаходження: 03169, м. Київ, вул. Московська, 2-А, платник єдиного податку 2 гр. 20 %., не платник ПДВ, тел.: 0503015051

Клієнт (замовник): З усіма умовами, перерахованими в цьому Договорі я і особи, що будуть проживати та проживають зі мною, згодні і зобов`язуємося їх дотримуватися. Мною (нами) отримана вся необхідна, доступна і достовірна інформація про умови обслуговування за Договором.